RODO

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE
W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych oraz koniecznością spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” Elektrometal Energetyka S.A. informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest:
Elektrometal Energetyka SA
ul. Działkowa 67, 02-234 Warszawa
T: (48) 22 350 75 50, F: (+48) 22 350 75 51
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Działkowa 67, 02-234 Warszawa
lub poprzez dedykowany e-mail:
rodo@elektrometal-energetyka.pl

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskanych danych osobowych został ustanowiony Pełnomocnik Zarządu Elektrometal Energetyka S.A. ds. Ochrony Danych Osobowych, którym jest:
Agata Haligowska
Przedstawiciel Administratora dostępny jest poprzez dedykowany e-mail:
rodo@elektrometal-energetyka.pl

3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zawartych przez Elektrometal Energetyka S.A. umów o świadczenie o usług, dostaw lub robót budowlanych. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

4. Elektrometal Energetyka S.A. przetwarza następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, adres, numer telefonu, e-mail) oraz dane osobowe dotyczące treści zawartych przez przez Elektrometal Energetyka S.A. umów o świadczenie o usług, dostaw lub robót budowlanych.

5. Pozyskane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych z Administratorem umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

6. Pozyskane dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

7. Pozyskane dane oosbowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania zawartych przez Elektrometal Energetyka S.A. umów o świadczenie o usług, dostaw lub robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia ogólnych terminów przedawnienia roszczeń właściwych dla tych umów wynikających z przepisów prawa cywilnego.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d) przenoszenia pozyskanych danych osobowych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora nie następuje poprzez zautomatyzowany system podejmowania decyzji.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Elektrometal Energetyka S.A. Organem właściwym dla takiej skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa