Walne Zgromadzenie

12/03/2021

Zarząd Elektrometal Energetyka SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrometal Energetyka Spółka Akcyjna na dzień 18 marca 2021 r., godz. 10.30.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.        
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania Uchwał.   
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.     
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrometal Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2020 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Elektrometal Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Elektrometal Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 r.           
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Elektrometal Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 r.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki Elektrometal Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2020 r. oraz w sprawie zmiany dokonanego podziału zysku Spółki Elektrometal Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2019 r.      
 10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji adresowej Statutu Spółki Elektrometal Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.   
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/03/2020

Zarząd Elektrometal Energetyka SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrometal Energetyka Spółka Akcyjna na dzień 17 marca 2020 r., godz. 10.30.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania Uchwał.

4. Przyjęcie Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

6. . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.

8. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Elektrometal Energetyka SA.

9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian statusu Spółki.

10. Zamknięcie obrad.