Dotacje unijne

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa – 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie – 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 – Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Nr Naboru – POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w Internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN
dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN


PARP – dotacje na kapitał obrotowy

Program operacyjny – Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa – 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie – 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru – POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Celem strategicznym projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015 (220/N).

Zadanie – niezaprzestanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w okresie na jaki jest udzielona dotacja.

Wartość projektu: 297 287,40 zł

Wydatki kwalifikowalne: 297 287,40 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 297 287,40 zł

Okres realizacji projektu: 01 lipiec  2020 – 30 wrzesień 2020


Nowe obszary badawcze w firmie ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA

Celem strategicznym projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku branżowym poprzez wprowadzenie do oferty i wdrożenie do produkcji zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego i średniego napięcia.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 “Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

Przedmiotem prac w projekcie wprowadzenie na rynek serii produktów opartych na innowacjach wspomagających działanie i eksploatację stacji WN/SN w obszarze bezpieczeństwa, prewencji oraz wydajności.

Wartość projektu: 6 752 187,60 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 664 695,60 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 4 990 507,54 zł

Projekt realizowany w partnerstwie z dwoma JNB: Instytut Elektrotechniki i Akademia Leona Koźmińskiego.

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 – czerwiec 2021


Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.

Przedmiotem prac w projekcie jest opracowanie rodziny zabezpieczeń WN i SN wyposażonych w możliwość przewidywania awarii właściwych elementów systemu w oparciu o zaawansowane modele predykcyjne tj. algorytmy sztucznej inteligencji (ang. predictive maintanance). Dodatkowo, celem jest wyposażenie tychże zabezpieczeń WN i SN w funkcjonalność szybkiej detekcji awarii. W połączeniu z nowym, hybrydowym i superszybkim wyłącznikiem pozwoli to szybko reagować na zidentyfikowane awarie i minimalizować ich negatywne skutki.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Ścieżka dla Mazowsza”

Beneficjent: Elektrometal Energetyka SA

Całkowita wartość projektu: 9 005 840,00 zł

Okres realizacji: styczeń 2020 – maj 2022

Wartość dofinansowania: 5 642 993,44 zł


“Opracowanie zintegrowanej platformy bazującej na algorytmach zdalnego testowania oprogramowania e2Tango”

Celem projektu jest zaprojektowanie i stworzenie zintegrowanej platformy internetowej do zdalnego testowania oprogramowania sterującego naszymi zespołami zabezpieczeń i sterownikami polowymi z rodziny e2 Tango.

W ramach projektu powstanie interfejs z dostępem zdalnym. Zastosujemy algorytm pozwalający na dostęp do systemu poprzez wpisanie kodu jednorazowego w postaci elektronicznego tokenu. W efekcie użytkownik uzyska zdalny dostęp do testowego sterownika polowego lub zabezpieczenia bez konieczności przesyłania mu fizycznego urządzenia.

“PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ”

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: Elektrometal Energetyka SA

Całkowita wartość projektu: 483 205,50 zł

Okres realizacji: październik 2019 – lipiec 2020

Wartość dofinansowania: 333 922,50 zł


„Budowa zintegrowanych systemów wspomagających i optymalizujących prace oraz bezpieczeństwo rozdzielnicy SN”

Projekt polega na realizacji prac badawczych mających na celu przygotowaniu gotowych rozwiązań wspomagających działanie i eksploatację rozdzielnic SN (SN – Średniego Napięcia) w obszarze bezpieczeństwa, prewencji oraz wydajności. Projektowane narzędzia w momencie ich wdrożenia do produkcji będą oferowane klientom samodzielnie (kompletne rozdzielnice) jak również jako pojedyncze podzespoły kompatybilne z istniejącymi już na rynku rozdzielnicami.

Dzięki sparametryzowanym funkcjonalnościom zapewnią niezawodność i bezpieczeństwo obsługi, a w przypadku nagłej awarii wyeliminują sytuacje związane z narażeniem życia operatorów. Oprócz wyżej wymienionych, funkcjonalności pozwolą na pełną identyfikację zdarzeń i procesów zachodzących w trakcie pracy rozdzielnicy oraz uproszą nadzór, obsługę i konserwację urządzeń wspomagających rozdział energii elektrycznej. Dodatkowo zostaną wprowadzone rozwiązania zwiększające wydajność prądową rozdzielnic.

Zakres prac stanowi odpowiedź na potrzeby rynku związane z aktualnym stanem infrastruktury energetycznej w Polsce i Świecie oraz dążeniem z zwiększania pewności zasilania, wydajności i sprawności urządzeń a także problemami z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą obsługującą rozdzielnice i sieć. Wprowadzone na rynek urządzenia będą w pełni przystosowane do pracy w sieciach SMART GRID.

Prowadzone przez Konsorcjum (Elektrometal Energetyka, Instytut Elektrotechniki) prace zakończą się zgłoszeniami patentowymi, a także uzyskaniem wzoru przemysłowego. Wskazane w projekcie obszary badawcze zostały opracowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń członków oraz lidera konsorcjum, którego ostatnie wdrożone wyniki badań zostały nagrodzone min. Złotym Medalem targów ENERGETAB 2015 (np.: rodzina uniwersalnych sterowników polowych e²TANGO).

W wyniku prac powstanie Zintegrowany system zabezpieczający sterowniczo-rozdzielczy (ZSZ).

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014-2020”

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”

Beneficjent: Elektrometal Energetyka SA, Instytut Elektrotechniki

Całkowita wartość projektu: 5 221 383,78 zł

Wartość dofinansowania: 3 283 562,51 zł

Poziom dofinansowania projektu: 66,41%


25/3/2015 

dla rozwoju Mazowsza

W ramach funduszy unijnych realizujemy projekt:

„Wdrożenie wyników badań i wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy produktów”.

W ramach projektu realizowane są zakupy niezbędnego wyposażenia, dzięki któremu unowocześniamy nasz Dział Produkcji i Dział Badawczo-Rozwojowy. Dzięki poczynionym inwestycjom wprowadzamy na rynek innowacyjne produkty, do których należą między  innymi sterowniki pól SN – urządzenia integrujące funkcje zabezpieczające, sterownicze, rejestracyjne i kontrolne w polach średniego napięcia. Kluczowym ich elementem są systemy zabezpieczeń, bowiem od ich szybkiego i skutecznego działania zależy bezpieczeństwo osób obsługujących i zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii. Projektowane przez nas sterowniki oparte są na inteligentnych algorytmach zabezpieczeniowych pozwalających na skrócony czas reakcji. Dodatkowo zintegrowanie dodatkowych funkcji pozwoli na obniżenie kosztów produktu finalnego. Rozbudowane funkcje kontrolne i sterownicze zwiększą poziom bezpieczeństwa również poprzez eliminowanie dostępu osób nieuprawnionych i realizację blokad zapobiegających nieprawidłowym czynnościom łączeniowym. Nowoczesny interfejs użytkownika i rozbudowane narzędzia inżynierskie ułatwią konfiguracje, uruchamianie i codzienną obsługę urządzeń. Modułowa budowa zapewni łatwe dostosowanie urządzenia do specyficznych wymagań klienta. 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

Projekt realizowany w ramach działania 1.5. Rozwój przedsiębiorczości.

„Wdrożenie wyników badań i wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy produktów”.

Beneficjent: Elektrometal Energetyka SA

Całkowita wartość projektu: 1 496 910,00 zł

Wartość dofinansowania: 608 500,00 zł

Poziom dofinansowania projektu: 50%


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.